GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #147 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Autodesk Inventor
Slobodan Perišić
Inventor u verziji 2009 donosi puno novosti namenjenih modeliranju i pripremi virtuelnih prototipova, održavajući svoje prvo mesto u klasi. Da li je vreme da pređete na novu verziju?
- PC #147 (Septembar 2008)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Autodesk Inventor

(kliknite za veću sliku)

Kompanija Autodesk nastavlja razvoj svojih proizvoda nadograđujući softver za sve tehničke oblasti, pa i za mašinstvo. Osim ulaganja u razvoj programa Inventor 2009, kompanija se bavi i kupovinom firmi čiji proizvodi mogu da budu upotrebljeni za njegovo strateško unapređenje. Najnovije vesti su akvizicije kompanija PlassoTech i Moldflow. Prva je lider u pravljenju softvera kojim se obavljaju sve vrste analiza metodom konačnih elemenata, a druga u oblasti projektovanja alata za izradu plastičnih delova. To znači da uskoro treba očekivati verzije Autodesk Inventor-a koje će projektantima omogućiti rad na najsloženijim konstrukcijama dinamički opterećenih silama i momentima ili kretanjem zagrejanih fluida. Najave novih verzija programa su stvar budućnosti, a Autodesk Inventor 2009 je stvarnost. Šta donosi nova verzija?

Projektovanje delova

Izradi skice posvećena je posebna pažnja – od nje sve počinje. Zbog bolje manipulacije u oblasti skice, u zavisnosti od zadatih ograničenja mogu se aktivirati prikazi mogućih stepeni slobode za svaki njen element. Poboljšana je i čitljivosti kroz prikaz ikona ograničenja poravnatih sa pravcem oblika. Uvedena su nova ograničenja: Interference i Persistence, koja dopunjavaju postojeća i doprinose boljoj kontroli skice. Sada se kreiranje geometrije može obaviti i preko uvezenih tačaka, što je bitno ako skicu koristite iz AutoCAD programa. Kroz nov izbor granica oblika unapređene su operacije Trim i Extend. Podržana je i primena ograničenja tipa podudarnosti u 3D skicama. Novi alat eometry-text namenjen je ispisivanju teksta duž krivih linija. U slučaju promene njihove geometrije rezultujući tekst će ih dosledno ispoštovati.

(kliknite za veću sliku)

Nove mogućnosti obezbeđuju brže, tačnije i lakše modeliranje delova od plastike i livenih delova. U tom cilju komanda Shell sadrži novu opciju koja dozvoljava izbor podskupa tangentnih površina, obezbeđujući više kontrole pri uklanjanju površina. Ova povećana sposobnost alata Shell za vrlo složene oblike obezbeđuje veliku fleksibilnost tokom modelovanja. Primena alata Boundary patch je kompletnija u slučajevima primene kod dodirnih površina. Nova opcija u alatu Fillet pod nazivom Minimal setback generiše blaži prelaz između dva zaobljenja koja se presecaju. Modelovanje pomoću alata Extrude poboljšano je sposobnošću da se ekstrudiranje obavlja u tačku skice, radnu tačku ili vrh prethodno modelovanog oblika.

U novoj verziji Inventor-a moguće je iskoristiti opciju iProperties za potpuno formatiranje parametara delova kao pripremu za popunu specifikacije materijala ili liste delova. Koristeći novu opciju Custom property format u tabeli parametara može se postaviti korisnički format za jedinice mera i preciznost njihovog prikaza. Postoji i opcija za podešavanje izvezenih parametara istog tipa u fajlovima pojedinačnih delova. Izmeniti korisničke definisane algebarske simbole i znakove u opciji iProperty je jednostavno; novi funkcionalni simbol pojavljuje se pored oblasti koja sadrži algebarske simbole i znake. On se koristi za pristup modu za njihove direktne promene, što je vrlo udobno i produktivno.

Svako ko je pokušao da projektuje u tri dimenzije suočio se sa problemom brzog i lakog pristupa elementima modela. Da bi se pristupilo bilo kom elementu, on se mnogo puta mora okrenuti oko svojih osa u prostoru. Proizvođači softvera za 3D projektovanje su, radi veće produktivnosti, uglavnom podržali posebnim 3D miševima. Za razliku od drugih, Autodesk je napravio komplet alata koji omogućava brz pristup modelu sa svih strana korišćenjem klasičnog miša. Za kontrolu pogleda na model koristi se opcija View cube, predstavljena kao mala kocka od stakla sa oznakama pravaca pogleda na njenim površinama. Osim površina, aktivne su i sve njene ivice. Za 3D navigaciju oko modela koristi se novi „točak“ za navigaciju, koji omogućava uvećanje, brz pregled korišćenih pogleda na model (rewind), pozicioniranje u centar radne površine ili korišćenje opcije Orbit. Držanjem tastera F5 može se aktivirati prikaz u obliku filmske trake za prethodno korišćene poglede i izabrati bilo koji od njih. Ovaj alat se može startovati i sa upravljačkog navigacionog točka. Alat za rotaciju modela Orbit dobio je novo ime – Free orbit i pripojen je novom alatu Constrained orbit. Koristeći njega, brzo i lako se obavlja rotacija oko vertikalne ose.

Limeni delovi

(kliknite za veću sliku)

Limeni delovi su u velikoj meri zastupljeni u mašinskim konstrukcijama. Zato je u novom Inventor-u ovaj modul doveden do savršenstva za primenu u direktnoj proizvodnji. Inventor 2009 obezbeđuje izradu vrlo složenih oboda limenih delova sa vrlo malim brojem koraka i sa jednostavnim stablom osobina u browser-u. Novi alat za kontrolu vrste i oblika ugaonih sastava oboda podržava njihovu pojedinačnu izmenu i u situacijama kada su postavljeni višestruki obodi. Izmenama u velikoj meri pomaže startovanje podešavanja korišćenjem ikone koja se nalazi uz svaki ugao na modelu limenog dela. Osim izbora vrste ugaonih oblika, alatom za upravljanje izrade oboda i konturnih oboda moguće je kontrolisati apsolutne veličine rastojanja oboda, ili se prema njima odrediti u procentima. Inventor 2009 rešava i problem tačne geometrije razmaka konturnih oboda dobijenih savijanjem lima sa velikim radijusom. Opcije za konturne obode i ugaone rubove generišu zazore duž šava dosledne velikim radijusima savijanja. Ovo je olakšano primenom novog oblika šava. Vreme za konstruisanje složenih oboda limenih delova smanjeno je i primenom opcije za korišćenje srednje linije kao konturnog profila.

Rad sa opcijom Sheet metal style olakšan je kroz njenu potpunu integraciju unutar okvira rada sa stilovima. Takođe, informacije koje ova opcija nosi razdvojene su na one koje pripadaju pravilima za konstruisanje limenih delova i pravilima za razvijene oblike limenih delova. Postojeći stilovi, kojima su definisani materijali, unapređeni su i omogućavaju da se korisnički menjaju informacije o debljini materijala. Nove mogućnosti u okviru opcije Sheet metal unfold rules obuhvataju projektantski najviše korišćenu metodu za razvijene oblike i dozvoljavaju da se ona publikuje u bibliotekama stilova Inventor-a.

Content center sadrži novu kategoriju elemenata od lima namenjenih spajanju delova. Nove komponente u biblioteci mogu se koristiti sa svim prednostima koje nude opcije Bolted connection i Autodrop. Inventor 2009 omogućava projektovanje familije uzajamno povezanih limenih delova. Takođe, varijante koje se nalaze u standardnim iParts ili Sheet metal iParts opcijama imaju mogućnost da povežu pravila za konstruisanje i razvijanje limenih delova. Opcija Sheet metal iParts sada uključuje i savijeni i razvijeni oblik modela, tako da je moguće izraditi iPart članove sa različitim karakteristikama razvijenog oblika.

Za proizvodnju limenih delova razvijeni oblici su od ključne važnosti. Nova verzija Inventor-a donosi niz unapređenja na tom planu. Tako je izrada različitih razvijenih oblika sa sopstvenim koordinantnim početkom, orijentacijom i pravcem razvijanja podržana mogućnošću da se svaka varijanta sačuva pod različitim nazivom. Inventor 2009 obezbeđuje brzu izradu projekcija razvijenog oblika različitih iPart članova nezavisno od sačuvane situacije limenog dela. Kada postavljate projekciju u crtež Inventor-a možete odabrati određeni iPart član ili aktivni član. Razvijeni oblik će biti postavljen na osnovu imenovane orijentacije definisane u iPart tabeli. Automatizacija spajanja nepovezanih ivica podržana je alatom za konturne obode. Ovim alatom spaja se više ivica, uključujući slučajeve kada su obodi odvojeni šavom ili čak prethodno savijeni. Promenjen je i način izveštavanja o uglovima savijanja u crtežima i aplikacijama programa za proizvodnju koji koriste API. Sada postoji novi taster u dijaloškom prozoru Flat Pattern koji omogućava izbor ili direktnog ugla savijanja materijala ili komplementarnog ugla.

Projektovanje sklopova

(kliknite za veću sliku)

Ozbiljan problem sa korišćenjem resursa računara i njegovom brzinom rada koji se javlja pri projektovanju složenih sklopova, sastavljenih od više hiljada delova, rešen je na najbolji mogući način: imate prikazane elemente sklopa na kojima se obavljaju operacije programa u celosti, sa svim oblicima i ograničenjima, a ostatak konstrukcije je prisutan uz minimalno angažovanje resursa računara. U tom cilju Inventor 2009 nudi zamenu složenih delova i podsklopova njihovim pojednostavljenim prikazom, obezbeđujući preglednost u projektovanju sa smanjenim angažovanjem memorije računara. U novoj verziji pojednostavljeni prikaz može da se pozove direktno iz direktorijuma Level of detail, pa se lako ostvaruju različiti nivoi prikaza glavnog sklopa. Rad sa velikim sklopovima olakšava i alat Derived part, kojim se generišu oblici za zamenu detaljnih prikaza komponenti modela. Novost u okviru ovog alata je rad sa opcijom Reduced memory. On služi za to da pojednostavljeni oblik koji zamenjuje original angažuje manje memorije.

Zglobne veze komponenti su preciznije definisane kroz poboljšanje opcija uglovnih ograničenja koje definišu nedvosmislene pravce veze. Za ovo se koristi nova opcija Explicit reference vector. Novi alat za brzo i lako pomeranje i obrtanje komponenti, radne geometrije ili podsklopova Gripsnap dopuna je u radu sa postojećim ograničenjima sklopova. Moguća translacija ili rotacija za odabrani entitet modela pojavljuje se automatski, u obliku prateće trake uz kursor, čime se izbor vrši lako i brzo. Nova verzija programa kod postavljanja više stotina istih delova sklopa korisniku obezbeđuje brzinu rada bez potrebe za prilagođavanjem njihove orijentacije. Pozicioniranje komponente u sklop može se podesiti tako da ona bude orijentisana kao kod prethodnog unošenja.

Korišćenje opcije Drive constraint za identifikaciju i pregled informacija o koliziji komponenti oslobođeno je suvišnog broja koraka. Naime, tokom projektovanja ovaj alat zaustavlja rad u precizno određenoj tački kolizije i prikazuje odgovarajuće uglovno ograničenje u prozoru opcije Drive constraint. Višestruke pozicije komponenti se u novoj verziji mogu brzo postaviti, uz korišćenje identičnih iMates naziva između njih i drugih komponenti u sklopu.

Nova opcija Match all iMates u dijalogu Place component primenjuje iMates između postavljene i prve dostupne komponente u sklopu sa identičnim nazivom iMates. Inventor 2009 uključuje centar gravitacije (težište) u proces projektovanja korišćenjem nove radne tačke i ortogonalnih radnih ravni asocijativnih sa Center of gravity glyph.

Povezivanje delova

U projektovanju nosećih konstrukcija koristi se mnogo različitih korisnički definisanih profila. Da bi se iskoristile prednosti rada sa opcijom Frame generator razvijen je poseban alat Frame shape authoring, koji olakšava operacije inoviranja biblioteke standardnih profila korisnički definisanim profilima. Ova opcija obezbeđuje kompletnu kontrolu i upotrebu nestandardnih profila kroz standardni Frame generator interface. Biblioteka profila više nije ograničena samo na čelične, već može sadržati vučene aluminijumske, profile od drveta, minijaturne cevne profile od plastičnih materijala i sl. Izrada ramova korišćenjem biblioteke profila ubrzana je sposobnošću programa da ubacuje elemente rama u jednoj operaciji. Višestruki izbor može se izvesti opcijom obuhvatanja prozorom, izborom u nizu ili korišćenjem tastera Ctrl. Unošenje profilisanih komponenti u ram moguće je i preko izbora skice u browser-u.

Da bi se obezbedilo spajanje delova u što manjem broju koraka, nova verzija daje mogućnost postavljanja elemenata spajanja u jednom potezu. Umetanje se može bazirati na tačkama, 3D tačkama ili radnim tačkama kreiranim u okruženju skice. Korišćenjem nove opcije Concentric placement mogu se umetnuti komponente spajanja u otvore projektovane komandama Extrude i Revolve, korišćenim u okruženju modelovanja delova. Novi generator za projektovanje zupčanika skraćuje vreme i ima unapređen grafički prikaz. Da bi se obezbedilo brzo podešavanje dimenzija zupčanika, u mod za prethodni pregled dodate su 3D ručice (grips).

Kompletno projektovanje vratila obavlja se modulom Shaft design accelerator. Nove osobine preseka uključuju spoljne i unutrašnje navoje, žljebove za klinove sa jednim zaobljenim krajem, ravne žljebove za klin i posebno zaobljavanje ivica za prizmatične oblike sa n strana. Pored toga, unutrašnje površine otvora na vratilu mogu sadržati raznorazna zaobljenja, oborene ivice, navoje i žljebove za svaki unutrašnji prstenasti osigurač. Biblioteka Content center povećana je za grupu zaptivača tipa O-ring uz korišćenje novog generatora.

Zupčastim kaiševima, kao čestom elementu prenosa, posvećena je pažnja i u novoj verziji. Određivanje startne pozicije zupčastog kaiša obavlja se preko nove opcije u sadržaju More area of the design. Takođe, može se podesiti inicijalna rotacija svakog zuba kaiša korišćenjem ručica. Prvi zub iz šablona je uvek vidljiv i kaiš može da bude rotiran uz kretanje duž putanje i poštujući nagib kaiša. Prezentacija solid modela kaiševa može da bude u obliku skice prikazane kao jednostavna linija tačka-crta ili detaljna, sa kompletnim solid oblikom zubaca. Za projektovanje opruga korisniku je obezbeđena kontrola svih parametara opruga korišćenjem 3D ručica. Tokom izmena interaktivno se prikazuje rezultat promene. Na modelu opruge podržana je promena pozicije, spoljašnjeg, unutrašnjeg i srednjeg prečnika, prečnika žice i broja zavojaka.

Creva i cevi

Modul za projektovanje cevovoda obogaćen je stilom za trasiranje drenažnih cevi Self draining tube & pipe styles. Kod korišćenja opcije Self draining u editoru opcije Tube & pipe styles unosi se ciljni nagib ili ugao pada nivoa iz početne tačke, a program preračunava potrebne elemente trase. Postoji kalkulator ugla koji se koristi za izračunavanje potrebnog ugla iz specificiranog pada nivoa. Pored standardnih kolena cevi sa uglovima od 450 i 900, stilovi drenažnih cevi uključuju i korisnički definisana kolena za povezivanja pod nestandardnim uglovima (910, 920 i sl.). Verzija 2009 podržava i automatsko generisanje linija drenažnih cevi sa korektnim oticanjem fluida i potpunim isključenjem horizontalnih segmenata.

Alat za ovakvo automatsko trasiranje unapređen je da bi obezbedio korisnički zahtevane ugaone spojeve sa primenom ugla nagiba definisanog u aktivnom stilu. Automatizacija podrazumeva postupak postavljanja korisnički definisanih ugaonih kolena u prelazu sa vertikalnog u segment sa nagibom. Bitna novina je da se biblioteka standardnih kolena može inovirati kolenima pod uglovima različitim od 450 i 900. Stvarni ugao kolena se sada proračunava iz geometrije dela i prikazan je u dijaloškom prozoru Tube & pipe authoring. Ovaj ugao je, takođe, iskorišćen kada su definisani stilovi za drenažne cevi – Self draining tube & pipe styles. Kao i u prethodnim verzijama, informacije za spajanje određene su aktivnim stilom. Bazirano na vektoru gravitacije, editor Tube & pipe automatski prikazuje različite moguće pravce, čineći izuzetno jednostavnim izbor ispravne opcije. Ako je potrebno, može se definisati vertikalni referentni pravac da bi se dobilo pravilno oticanje.

Novi alat Gravity tool dozvoljava da se vertikalni pravci identifikuju sa izborom površine ili ivice. Inovirani modul Tube & pipe dozvoljava pretraživanje i izbor kolena cevovoda preko specificiranog ugla ili opsega uglova. Browser ovog modula je reorganizovan i sadrži vertikalni panel za izbor, pa se specificiranje i pronalaženje delova obavlja uz manji utrošak vremena.

Nisu zaboravljeni ni elektroinženjeri – njihovi zahtevi za efikasnijom kontrolom izmena tačaka koje definišu trasu podržani su kroz poboljšan alat 3D move/rotate. Pozicija provodnika i kablova brzo se menja sa izmenama višestruko kontrolisanih tačaka. Izmene uključuju unapređen prikaz putanje, pa se jasno vidi efekat promena, a jednim pritiskom na taster Apply postiže se višestruka promena položaja kontrolnih tačaka. Kontrolne tačke mogu se pomerati pojedinačno ili kao grupa tačaka.

Kod promena snopova sa velikim brojem žica uživanje u znatno boljim performansama programa je posebno. Podešavanje snopova žica Harness settings ima novu opciju Defer updates, kojom se mogu obustaviti promena dužine i promene u specifikacijama materijala. Da bi bilo poznato koji su podaci obustavljeni, pored njih se u browser-u pojavljuje ikona Defer update. Pored toga, žice u suspendovanom stanju prikazane su sa nultom dužinom u specifikacijama.

Crteži projektovanog dela

Nakon truda uloženog u projektovanje delova i sklopova, logičan kraj rada predstavljaju njihovi crteži u različitim varijantama. Oni su većim delom namenjeni proizvodnji, a manjim komercijalnim funkcijama. Niz novina u programu olakšava rad projektanata na izradi dokumentacije. Na primer, centralne linije elemenata crteža mogu se uraditi za više projekcija istovremeno. Automated centerline alatka obezbeđuje kreiranje centralnih linija za otvore, zaobljenja, cilindrične oblike, oblike nastale primenom opcije Revolve i za radijuse savijenih delova. Izrada tekstualnog dela crteža podržana je mogućnostima ispisa matematičkih i hemijskih formula, svih načina prikaza posebnih i opštih brojeva, u redovima i kolonama, uz korišćenje posebnih karaktera kao što su kosa crta, taraba i ^.

Prikazivanje limenih delova poboljšano je u delu označavanja probijenih oblika. Označavanje probijenih oblika unapređeno je u slučajevima kada nije potrebno uraditi njihove kompletne tabele. Tada se karakteristike otvora prikazuju direktno na crtežu. Pojava i format obeležavanja oblika probijanja limenog dela kontrolisani su kroz novi Punch note stile, koji uključuje displej za određivanje broja obuhvaćenih oblika u nizu ili ukupno na limenom delu. Novi tip karakteristike limenih delova, koji uključuje dužinu i širinu kao dimenzije razvijenog oblika limenog dela, dodat je u upravljanje elementima crteža. Nova opcija programa, sadržana u meniju browser-a, omogućava vizuelizaciju težišta delova i sklopova na crtežima. Selektovanjem ove opcije i označavanjem komponente biće izračunat i obeležen centar njene gravitacije. On će biti tačno obeležen u slučaju eksplozivnih crteža delova i sklopova, kao i razvijenih limenih delova. Informacije o savijanju delova koje se saopštavaju kroz Drawing manager sadrže i informacije o K-faktoru. Alat za izradu informacija o savijanjima izmenjen je da dozvoli korisniku dopunu informacija na crtežu.

Preseci delova i sklopova nezamenljivi su u nameri da se oni učine potpuno jasnim za proizvodnju. Preko opcije Crop view omogućen je prikaz jedne strane simetričnog dela ili manje grupe delova velikog sklopa. Ovaj alat podržava izdvajanje delova za prikaz sa pravougaonim, kružnim i poligonalnim oblicima. Poligonalni oblici definišu se kroz jednostavnu izradu skice. Opcijom Display interference, obuhvaćenom podešavanjima Display option, ostvaruje se tačan crtež u slučaju kontaktnih ivica u različitim ravnima dobijenih presekom ili delimičnim presekom modela. Osim toga, i vidljive i nevidljive ivice u takvom slučaju mogu se definisati u različitim nivoima crteža. Nove mogućnosti za izbor delova koji će biti obuhvaćeni listom delova na crtežu sadržane su u novoj opciji Parts list filters. Opcija je dostupna kako u Part list style, tako i u listi delova, pa je time obezbeđena potpuna kontrola njihovog sadržaja. Novi filteri za izbor su: samo pozicionirani delovi, standardni delovi, delovi sa više komada, pozicije za nabavku i pregled delova iz prezentacionog fajla.

Iskusan projektant se pri crtanju, što je više moguće, oslanja na stilove, pa je u programu rad sa njima olakšan i poboljšan. Unapređenja za standardne stilove odnose se na novu opciju koja dozvoljava kontrolu prikaza preseka otvora sa navojem i upuštenih otvora, formatiranje oznaka koje su prethodno definisane za različite tipove njihovog izgleda, vidljivost oznaka, unošenje karakteristika modela u oznake, definisanje relativne pozicije oznaka na crtežu u odnosu na projekciju i novu opciju Constrain to view border. View annotation style dozvoljava lako formatiranje linija za prikaz preseka i granica pogleda na detalje. Opcija povećava kontrolu crteža u izradi preseka, pomoćnih projekcija i pogleda na detalje.

Dodatna polja u stilovima dozvoljavaju korisniku izmene veličine prepusta dimenzionih linija, stil i veličinu njihovog završetka ili strelica. Završeci ili strelice korišćene u obeležavanjima preseka, pomoćnih projekcija i u prikazima detalja sada se ponašaju isto kao strelice u oznakama dimenzija. Dovoljno je preći kursorom preko zelene tačke u bazi simbola i kada se uoči drugačiji stil, treba ga izabrati dvostrukim klikom. Radi efikasnijeg prikaza korišćenih skica moguće je promeniti njihova imena. Ovo se koristi u radu sa nivoima prikaza skica, nivoima za štampu skica i u slučajevima skica simbola.

Analize i prikazi

Insistirajući na pristupu projektovanju pod nazivom Digital prototyping, kompanija Autodesk oprema Inventor sve moćnijim alatima i opcijama.

U verziji 2009 novina je korišćenje dinamičke simulacije za analizu karakteristika mehanizama koji sadrže cilindrične zupčanike. Posle korišćenja Design accelerator-a za kreiranje cilindričnih zupčanika, njihovim prenosom u okruženje dinamičke simulacije biće automatski insertovane obrtne veze, inicijalna spremnost za proizvodnju i parametri kontaktnog pritiska zubaca. U cilju skraćenja vremena potrebnog za analizu različitih mogućih putanja, modul Dynamic simulation daje mogućnost dodavanja novih putanja bez potrebe ponovnog pokretanja simulacije. Modul Dynamic simulation podržava dodatne trase koristeći sačuvane podatke simulacije. Putanjama se upravlja preko opcije Output grapher. Dopunjeno je ispitivanje sila i momenata u različitim referentnim okvirima.

Za formiranje novog referentnog opsega koristi se taster Add reference frame u toolbar-u Output grapher-a, sa izborom željene koordinantne tačke i referentnih pravaca. Tada će novi referentni okvir biti prikazan u direktorijumu Reference frames u browser panelu opcije Output grapher. U nekim slučajevima analize dinamičkih opterećenja bitno je brzo određivanje momenta kontakta ili sudara. Precizne informacije o takvim slučajevima prikazuju se komandom Precise events kao specifični vremenski intervali u opciji Output grapher. Pošto je u prethodnim verzijama bilo problema sa nazivima izlaznih podataka, oni su preimenovani radi lakšeg razumevanja. Na primer, Is je sada Extent_lenght, a nb_cp je Num_points. Kompletna lista sa izmenjenim varijablama nalazi se u help-u.

Posmatranje simulacije rada manjeg dela složene konstrukcije može da bude vrlo naporno. Zato novi Inventor koristi dodeljivanje različitih boja grupama delova, omogućavajući da se lako vidi kojoj grupi pripada kontrolisana komponenta. Boje se dodeljuju automatski, ali mogu da budu promenjene uz upotrebu opcije Color styles overrides. Boja komponente može se promeniti unutar modula Dynamic simulation, uključujući boje kreirane korišćenjem opcije Color mobile groups. Nepokretne komponente prikazuju se kao providne (glass rendering), da bi se izdvojile od pokretnih koje se analiziraju. Ove informacije sačuvane su u posebnom delu pod nazivom Design view. Povećan kvalitet i realnost animacija sa kvalitetnim senčenjem postignuti su novom komandom Create studio animation. Korišćenjem ove komande svi parametri simulacije prebacuju se u okruženje Inventor Studio, čime se postiže kvalitetno kombinovanje ova dva modula Inventor-a.

Dodajući animaciju osvetljenosti pozadine, osvetljenja na proizvodu, mehanizama osvetljenja kao što su upozoravajuća, signalna i indikatorska svetla (sa on/off opcijom) drastično je povećana realističnost prikaza proizvoda u njegovom prirodnom okruženju. U tom cilju mogu se animirati mnogi parametri osvetljenja, kao što su pozicija, pravac, boja i intenzitet. Unapređena je kontrola disperzije svetla kod mekog senčenja. Dodat je parametar osvetljenja na kartici Shadow različitih stilova osvetljenja, čijim korišćenjem se postiže izuzetan kvalitet prikaza. Novi alati za određivanje putanje kamere koriste se lako i sa visokom produktivnošću. Za pozicioniranje i pravac posmatranja kamere jednostavno se kreira 2D ili 3D spline kriva. Posebno je udobno ručno podešavanje startne i krajnje pozicije kamere. Za razmenu stilova scene, osvetljenja i podataka o kameri koriste se komande Export i Import u dijalogu za stilove. Stilovi će biti sačuvani u standardnom Inventor.styxml fajl formatu.

Performanse

Inventor 2009 podržava izvorne 64-bitne procesore i uklanja memorijske barijere koje postoje sa Windows XP 32-bitnom platformom. Instalacija prepoznaje konfiguraciju računara i operativni sistem. Ukoliko je na računar instalirana 64-bitna Vista skoro da nema ograničenja za instaliranje i korišćenje RAM memorije (128 GB). Sa ovom sposobnošću prevazilazi se dosadašnja apsolutna granica od 3 GB za korišćenje RAM memorije, a time se otklanjaju svi problemi rada sa sklopovima od više hiljada komponenti.

Inventor 2009 može u svakom trenutku da prikaže iskorišćenje fizičke memorije računara. Ovu mogućnost mogu da imaju i korisnici 32-bitnih računara ako je izaberu i podese u dijalogu Customize. Radi bržeg rada Inventor 2009 je optimizovan da iskoristi prošireni komplet instrukcija SSE2, podržan na procesorima Pentium 4, AMD Athlon 64 i Opteron. Iako rezultati variraju zavisno od operacija, korisnici programa mogu da očekuju opšte poboljšanje performansi u opsegu od 5 do 15 odsto. Kompletna grupa poslova obavlja se za kraće vreme koristeći se podrškom za istovremeni rad više procesa u opciji Inventor task scheduler. Može se pokrenuti 16 procesa istovremeno. Podešavanje broja procesa i količine memorije koja će biti korišćena obavljaju se pomoću opcije Multi-process settings control. Task scheduler će startovati procese sve dok specificirana memorija ne bude dostignuta.

Sposobnost komunikacije sa drugim programima je glavna tema u verziji 2009, zato što je, zbog integrisanog svetskog lanca snabdevanja, projektantima mnogostruko povećana potreba da rade sa 3D podacima dobijenim od budućih korisnika ili dobavljača. U cilju ostvarivanja kompleksnih projekata pojavljuje se zahtev za korišćenjem fajlova dobijenih od prodavaca ili korisnika različitih od formata. Izvorni prevodioci podržavaju direktnu razmenu između Autodesk Inventor-a 2009 s jedne strane, i programa UGS, SolidWorks ili Pro/ENGINEER sa druge, a kroz opcije za uvoz i/ili izvoz podržana je razmena i sa programima Parasolid, UG-NX, SolidWorks, GRANITE i Pro/ENGINEER.

Posebnu pogodnost u komunikaciji sa drugim programima predstavlja mogućnost uvoza sklopova u formatima STEP, IGES ili SAT kao celovitog dela. Novi Checkbox import assembly as a single part postavljen je u File open options. Aktiviranjem ove opcije svi solidi obuhvaćeni ulaznim fajlom kreiraju se kao pojedinačni bazni objekti i sve površine, bilo da su iz istog ili drugih delova, postavljene su u jedan sastav. Svaka geometrijska kontura spojena u fajlu biće smeštena u grupu sa identičnim imenom dela. Veze iz neutralnog fajla smeštene su u 3D skice i tačke su smeštene u okruženje konstrukcije.

Ovakvim pristupom znatno se povećavaju performanse programa. Uvoz i korišćenje podataka o površinama iz aplikacija za projektovanje u industriji može da bude problematično za proizvodnju. Podatak o površinama iz programa za konceptualni dizajn je često generisan sa malim matematičkim tolerancijama, koje ga čine teškim za njegovo ugrađivanje u parametarski 3D model, uz trošenje mnogo vremena na te operacije. Unapređenja programskog jezgra za modeliranje u Inventor-u 2009 obezbeđuju bolje mogućnosti kada se radi sa uvezenim podacima površina, posebno kada se radi sa opcijama Lofts, Extrude i Sweep.

Objavljivanje

Inventor 2009 podržava novi DWFx format, koji može da bude otvoren u Internet Explorer-u 7. Format podržava 2D i 3D podatke sa punom Markup manager kompatibilnošću. Poboljšane su performanse opcijom Express, tako da se koristi aktivna grafička podeljenost pre nego što se obavi preračunavanje svakog elementa. Ovo u većini slučajeva rezultira mnogo bržim pojavljivanjem objekata, bez kompromisa u kvalitetu. Verzija 2009 uključila je i korišćenje PDF formata za razmenu podataka.

Kompanija Autodesk je formirala čak četiri paketa u kojima jezgro čini program Inventor 2009. Sve one sadrže komplet Autodesk programa, kao što su: AutoCAD 2009, AutoCAD Mechanical 2009, Mechanical Desktop, Autodesk Review Design 2009 i Autodesk Vault 2009. Takvim pristupom, uz značajna inoviranja osnovnog programa Inventor 2009, kompanija Autodesk promoviše ideju nazvanu Digital protyping, koja omogućava formiranje i ispitivanje digitalnog proizvoda pre realne i skupe proizvodnje fizičkog prototipa.

Korisne adrese:

OSA Računarski Inženjering
http://www.osa.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #147
preview
Zadovoljan srebrom
Bojan Stojanović
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter